Yuri and Yuzuru

I shipped Yuzuru with Yuri, but he had a "thing" with Angel? T^T